ایمیل

info@iauabadan.ac.ir

دفتر

تلفن تماس: 53360112-61-98+, 53360119 -61-98+

دورنگار: +53360112-61-98

آدرس: آبادان - ایستگاه 12، فیه، میدان پرستار روبروی بیمارستان طالقانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
صندوق پستی: 666 کدپستی: 6317836531