مرکز تندرستی و سنجش ورزشی

  • منتشر شده در: 07/ 02/ 1400
  • توسط: مدیر

مرکز تندرستی و سنجش ورزشی

این مرکز با هدف گسترش سطح تندرستی عموم شهروندان و ورزشکاران رشته های مختلف ونیز با استفاده از تجهیزات این واحد دانشگاهی در جهت تجاری سازی و کسب درآمد غیرشهریه ای ایجاد گردیده است.در این مرکز خدماتی از قبیل سنجش و ارزیابی جسمانی اعم از قلبی تنفسی پیکرسنجی و...با استفاده از آزمون های مختلف سنجش سطح آمادگی جسمانی ورزشکاران و نیز ارايه مشاوره ها و برنامه های تغذیه ای و ورزشی  ارایه خدمات تمرینی و... انجام  خواهد شد. پیش بینی می شود با توجه به اینکه تجمیع خدمات این مرکز در سطح شهرستان به صورت انحصاری در اختیار این واحد دانشگاهی است غالب خدمات مربوط به فاز پیشگیری از بیماری ها و فاز بازتوانی پس از صدمات و بیماری ها در این مرکز قابل ارایه است و با استقبال شهروندان روبرو خواهد شد.

  

مرکز تندرستی و سنجش ورزشی واحد آبادان نخستین مجوز راه اندازی و بهره برداری از کارگاه های مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه تخصصی ورزشی و تندرستی را دریافت کرده است.