پروپرال های تایید شده

معرفی

کارشناس تحصیلات تکمیلی:

سرکار خانم حدیث دانش

تلفن داخلی: 2723

نقشه سایت

1)چگونگی انجام مراحل تصویب پروپوزال : 

مدارکی که جهت انجام تصویب پروپوزال لازم است عبارتند از:

الف) فرم پروپوزال


ب)  فرم جستجوی ایران داک


ت)  فرم تعهد دانشجو


ث) فرم تعهد اساتید راهنما و مشاور

دانشجو موظف است مدارک فوق را پس از تکمیل و امضای قسمت های خواسته شده، به آموزش تحصیلات تکمیلی جهت مطرح شدن در شورای آموزشی گروه تحویل دهد . لازم به ذکر است که تصویب در شورای آموزش گروه به صورت دفاع از پروپوزال انجام می شود و حتماً یکی از داوران شورای آموزشی گروه باید خارج از واحد باشد.

بعد از تصویب پروپوزال در شورای آموزشی گروه پروپوزال به شورای پژوهش واحد جهت تصویب نهایی می رود و دانشجوحداقل شش ماه پس از تاریخ تصویب در شورای پژوهشی واحد اجازه دفاع دارد.(لازم به ذکر است که حداقل یک ماه قبل از جلسه دفاع کد پایان نامه اخذ شده باشد.)

دانشجو توجه داشته باشد بعد از تصویب شورای پژوهش جهت صدور حکم برای اساتید و اعلام به دانشجو و هچنین گرفتن فرم گزارش 45 روزه به امور پژوهش مراجعه نماید.

2)چگونگی انجام مراحل دفاع :

 

ابتدا فرم تقاضای دفاع از پایان نامه تکمیل کرده و به امضاء قسمت های خواسته شده رسانده و سپس مدارکی که جهت انجام دفاع لازم است عبارتند از :

الف ) یک نسخه پایان نامه تایپ شده   


ب ) برگه وضعیت تحصیلی صادره از اداره آموزش 

ج )فرم اعلام آمادگی دفاع 


د )فرم اعلام تاریخ دفاع 

لازم است مدارک فوق پس از تکمیل بطور یکجا به کارشناس امور پژوهشی  تحویل گردد :

 

الف ) یک نسخه پایان نامه تایپ شده :

دانشجو موظف است قبل از اخذ وضعیت تحصیلی یک نسخه از پایان نامه خود که از نظر محتوای علمی و شیوه نگارشی مطابق آئین نامه دانشگاه به طور کامل تدوین و به تائید استاد راهنما رسیده است را ، بصورت تایپ شده و بدون صحافی جهت بررسی به حوزه پژوهشی تحویل نماید .

ب ) برگه وضعیت تحصیلی:

بعد از ارائه یک نسخه پایان نامه تالیف شده لازم است دانشجو به امور پژوهشی مراجعه نموده و بعد از اخذ ، وضعیت تحصیلی که در فرم مخصوص تنظیم و به امضاء امور پژوهشی رسیده ، دریافت نموده و پس از تایید اداره آموزش دانشکده ، مجدداً به دفتر پژوهشی دانشکده مراجعه  نماید

ج ) فرم اعلام آمادگی دفاع:

فرم مخصوصی است که دانشجو از دفتر پژوهشی دانشکده دریافت نموده و می بایست اساتید راهنما ، مشاور ، ناظر ، مدیر گروه ، داور و ریاست دانشکده پس از رویت پایان نامه آنرا امضاء نمایند .

  د ) فرم اعلام تاریخ دفاع:

پس از هماهنگی با کلیه اساتید ( راهنما ، مشاور ، ناظر و مدیر گروه ) لازم است دانشجو فرم اعلام تاریخ دفاع که در آن تاریخ و ساعت دفاع مشخص  و به امضاء مدیر گروه رسیده را به همراه سایر مدارک فوق به دفتر امور پژوهشی ارائه نماید . بطوریکه تاریخ تعیین شده در آن از زمان تحویل به دفتر مذکور حداقل ده روز فاصله داشته باشد . چهار روز قبل از تاریخ دفاع ، دانشجو باید جهت دریافت دعوتنامه اساتید و مجوز دفاع مراجعه نماید . ضمناً صورتجلسه دفاع ( فرم نمره پایان نامه ) در روز دفاع به کمیته برگزاری جلسه دفاع تحویل داده می شود که پس از امضاء آن توسط اساتید حاضر در جلسه و درج نمره باید توسط ناظر به دفتر امور پژوهش تحویل گردد .

3 ) چگونگی انجام تسویه امور پژوهش :

چنانچه دفاع دانشجو با موفقیت انجام شود ،حدود سه هفته پس از تاریخ دفاع ، دانشجو باید به دفتر امور پژوهش مراجعه کند. قبل از مراجعه به دفتر امور پژوهشی لازم است امضاء استاد داور  در فرم تاییدیه اصلاحات اخذ گردد . به هنگام تسویه با قسمت پژوهشی ، لازم است 7 نسخه پایان نامه ( 1- استاد راهنما  2- استاد مشاور  3 کتابخانه مرکزی 5نسخه ) که اولا اشکالات نگارشی آن اصلاح و ثانیاً با جلد گالینگور سرمه ای صحافی شده باشد بهمراه 4 نسخه CD حاوی متن پایان نامه و فرمهای ساختار بانک اطلاعاتی و چکیده پایان نامه  به دفتر امور پژوهش تحویل داده شود وسپس پایان نامه ها پس از تایید حوزه معاونت پژوهشی به دانشجو اعاده می شود تا به به قسمت های خواسته شده در فرم تحویل نسخه پایان نامه تحویل داده شود و فرم مذکور که به طور کامل تکمیل و به امضاء قسمت های خواسته شده رسیده باشد به کارشناس امور پژوهش تحویل داده شود.