معرفی کارکنان

معرفی

نقشه سایت

جدول پرسنل حوزه پژوهش و فناوری

شماره تلفن مستقیم

شماره تلفن داخلی

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

53364720

2711

معاون پژوهش و فناوری

دکتر شاهین راز

1

53360121

2712

مدیر پژوهش

خانم بتول نصیری

2

-

2722

مدیر انفورماتیک

مهندس عبدالقادر پورعلی

3

-

2714

رئیس اداره تحصیلات تکمیلی

دکتر سمیه الهی

4

-

2740

مسئول کارگاهها و آزمایشگاههای فنی و مهندسی

آقای دانیال نیک احوال

5

-

2732

مسئول کارگاههای هنر

آقای نادر بهمنشیر

6

-

2715

مسئول کتابخانه

آقای محمد جنتی مجد

7

-

2716

کتابدار کتابخانه مرکزی

خانم فرزانه فانی خانم آزاده مهدیان

8

-

2730

کارشناس تحصیلات تکمیلی

خانم لیندا قوی دل

10

-

2723

کارشناس تحصیلات تکمیلی

خانم حدیث دانش

11

-

2724

کارشناس طرح های پژوهشی

خانم سحر محمدی

12

-

2713

کارشناس دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

خانم زینب محسن پوریان

13