امور خوابگاه

معرفی

مسئول خوابگاه:

 

نقشه سایت

وظایف امور خوابگاه:

1- تشکیل پرونده خوابگاهی جهت دانشجویان جدید الورود

2- نظارت دقیق بر حضور و غیاب دانشجویان

3- برقراری ارتباط با والدین

4- نظارت بر امور نظافتی و سرمایشی-گرمایشی خوابگاه

4- کنترل مجوز دانشجوی مهمان در خوابگاه