نقل و انتقالات دانشجویی

معرفی

مسئول نقل و انتقالات دانشجویی :

 سرکار خانم امیره ثایت زاده

تلفن مستقیم: 06153364712

تلفن داخلی: 2622

نقشه سایت

وظایف معاونت محترم دانشجویی در امور نقل و انتقال دانشجویان

1- بررسی درخواست های ثبت شده در سامانه منادا

2- اعلام نظر در خصوص درخواست های دانشجویان متقاضی

3- ارسال و اعلام وصول پرونده های دانشجویان