معرفی

معرفی

مسئول دفتر ارتباط با صنعت:

سرکار خانم محسن پوریان

تلفن داخلی: 2713

نقشه سایت

شرح وظايف دفاتر ارتباط با صنعت واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي

1- برنامه ريزي وهماهنگي جهت انجام بازديدهاي علمي وتحقيقاتي دوره اي اعضاي هيئت علمي ، كارشناسان ودانشجويان از مراكز فني وصنعتي كشور
2-دعوت از مسئولين ومتخصصين صنايع جهت بازديد وآشنايي با دانشگاه وشركت در گروه هاي تخصصي در راستاي توسعه و تعميق بيشتر روابط وبررسي امكانات موجود در صنايع ودانشگاه جهت تحقيقات وپروژه هاي صنعتي
3-برنامه ريزي جهت برگزاري سمينار، مجامع ونمايشگاههاي علمي وفني با همكاري صنايع و واحدهاي دانشگاهي
4-ايجاد زمينه تبادل اطلاعات علمي وفني بين دانشگاه و واحدهاي صنعتي اعم از كتاب ، نشريه وغيره
5-بررسي مسائل ومشكلات بخش صنعت وارائه طرح ها وپروژه هاي كاربردي جهت رفع آن وارسال گزارش به حوزه معاونت پژوهشي
6-انجام برنامه ريزي لازم جهت اخذ بورسيه وفرصت هاي مطالعاتي از واحدهاي صنعتي وتوليدي جهت اعضاي هيئت علمي وكارشناسان دانشگاه
7-هماهنگي وارتباط مستمر با دفاتر ارتباط با صنعت ساير واحدهاي دانشگاهي ونيز سازمان مركزي
8-برنامه ريزي وايجاد هماهنگي با مراكز واحدهاي صنعتي جهت تامين نيروي انساني متخصص مورد نياز كشور
9-برنامه ريزي جهت تعيين اولويت بندي نيازهاي پژوهشي وآموزشي بخش صنعت
10-تنظيم بانك اطلاعاتي از سوابق علمي وحرفه اي اساتيد ونيروي فني شاغل دردانشگاه
11-شناسايي وارزيابي دقيق واحدها ومراكز صنعتي وتماس مستمر با آنها جهت تخصيص سهميه وامكانات موجود براي اعزام كارآموزان وارائه گزارش آن به معاونت پژوهشي
12-برنامه ريزي جهت برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت علمي كاربردي براي تامين نيروهاي متخصص مورد نياز صنعت وجامعه

حوزه فعاليت هاي دفاتر ارتباط با صنعت واحدهاي دانشگاهي

1- كارآموزي ، كارورزي و بازديدهاي علمي وتحقيقاتي
-دريافت سهميه كارآموزي ، نظارت برنحوه انجام آن وگزارش به معاونت پژوهشي
-بسترسازي وكاريابي براي دانشجويان
-برگزاري سمينارها، نمايشگاهها و بازديدهاي علمي تحقيقاتي
2-همكاريهاي علمي وتحقيقاتي
-برآورد نيازها، مشكلات ومسائل صنعت ، همچنين بررسي امكانات موجود درصنايع جهت تحقيقات دانشگاهي
-ايجاد بانك اطلاعاتي وانفورماتيك از پتانسيل هاي موجود دردانشگاه وصنايع
-تبادل اطلاعات علمي وفني بين دانشگاه وصنعت ونيز ايجاد كميته هاي تخصصي متشكل از مسئولين ، صاحبان صنايع وكارشناسان دانشگاه.
3-طرح ها ، قراردادهاي صنعتي ودوره هاي آموزشي كوتاه مدت
-عقدقراردادوجذب پروژه هاي صنعتي ، تحقيقاتي وخدماتي في مابين دانشگاه وصنعت
-برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت جهت ارتقاي سطح كيفي اطلاعات دانشجويان وشاغلين دانشگاه
-ارتباط با صنايع خارج از كشور جهت دستيابي به جديدترين طرح ها وفن آوري هاي صنعتي صنعتي با هماهنگي معاونت امور بين الملل سازمان مركزي