معرفی

معرفی

مسئول ساها:

جناب آقای احمد نیک نژاد

تلفن داخلی: 2316

نقشه سایت

معرفی اداره کل توسعه و پشتیبانی شبکه های آزمایشگاهی و تحقیقاتی

 

اداره کل توسعه و پشتیبانی شبکه های آزمایشگاهی و تحقیقاتی  دانشگاه آزاد اسلامی با هدف استفاده بهینه از ظرفیت های موجود واحدهای دانشگاهی و همچنین تامین بخشی از هزینه های جاری  دانشگاه از طریق  تجاری سازی در بخش آزمایشگاه ها و کارگاه ها به عنوان یکی از دفاتر زیر مجموعه حوزه معاونت پژوهش و فناوری در اریبهشت  ماه سال 1393 آغاز به کار کرد. از جمله راهبردهای این اداره کل برای تحقق   اهداف یاد شده ایجاد و توسعه سامانه آزمایشگاه های همکار آزاد (ساها) ، تعامل با شبکه های آزمایشگاهی دولتی و بخش خصوصی، تاسیس آزمایشگاه های ملی و تنظیم نظام تعرفه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی می باشد.

 

همچنین  برخی از فعالیتهای جاری این اداره کل به قرار زیر می باشد:

1)     صدور مجوز فنی خرید تجهیزات و دستگاه ها

2)     صدور مجوز احتساب هزینه خرید تجهیزات و دستگاه ها از محل بودجه پژوهشی

3)     ارزشیابی و رتبه بندی آزمایشگاه ها و کارگاه ها

4)     برقراری و افزایش حق فنی کارکنان بخش آزمایشگاه ها و کارگاه ها

 

اين اداره کل متشكل از دو اداره به شرح ذیل مي‌باشد:

 

 

اداره تجهیز آزمایشگاه ها و صدور مجوز فنی

 

این اداره وظیفه نظارت بر عملکرد آزمایشگاه ها و ارزیابی و رتبه بندی آنها بر اساس ضوابط و مقررات موجود را عهده دار است. ساختار سازمانی این اداره شامل رئیس اداره، کارشناس ارشد و دو کارشناس است.  شرح وظایف این اداره به شرح زیر تصویب شده است.

1.   بررسی درخواستهای خرید تجهیزات و دستگاههای مرتبط جهت راه اندازی و توسعه آزمایشگاه ها و کارگاه ها بر اساس اهداف و برنامه های دفتر و ضوابط و مقررات مربوطه

2.   تشکیل کمیته های تخصصی صدور مجوز فنی

3.   دسته بندی درخواست های خرید تجهیزات و دستگاه های واصل شده و طرح آن در کمیته های تخصصی مرتبط

4.   صدور مجوز فنی تاسیس و یا تجهیز آزمایشگاه و کارگاه با تایید کمیته های تخصصی مرتبط

5.   ارائه خدمات مشاوره خرید و عقد قرارداد به مراکز عضو شبکه های آزمایشگاهی و کارگاهی

6.   تعیین شاخص های ارزیابی و رتبه بندی و تدوین دستورالعمل های مربوطه

7.   رتبه بندی آزمایشگاه ها و کارگاه ها بر اساس شاخص های ارزیابی کمی و کیفی

8.   نظارت بر روند به روز رسانی تجهیزات آزمایشگاهی و گرفتن گزارش های مربوط

9.   بررسی درخواست های تخصیص یا افزایش حق فنی کارکنان شاغل در بخش آزمایشگاه ها و کارگاه ها وفق ضوابط و مقررات جاری.

10.  نظارت بر حسن اجرای بخشنامه ها و آئین نامه ها

 

 اداره شبکه آزمایشگاه ها و کارگاه های همکار

 

اداره شبکه آزمایشگاه ها و کارگاه های همکار وظیفه برنامه ریزی و تدوین روشها را به عهده دارد، ساختار سازمانی این اداره متشکل از رئیس اداره ، کارشناس ارشد و دو کارشناس می باشد. شرح وظایف این اداره به قرار زیر است.

1.   برنامه ریزی، سیاست گذاری و ایجاد بستر لازم جهت تشکیل و توسعه سامانه آزمایشگاه های همکار آزاد (ساها) در سطوح استانی و ملی تا تحقق اهداف از پیش تعیین شده دفتر

2.   گسترش و تعمیق روابط با شبکه های آزمایشگاهی دولتی، آزمایشگاه ها و کارگاه های بخش خصوصی و خارج از کشور

3.   بکارگیری ظرفیت های ساختاری و امکانات شبکه های آزمایشگاهی و کارگاهی با رویکرد تجاری سازی،ایجاد منابع درآمدی جایگزین شهریه و کاهش هزینه های تحقیقاتی از طریق اشتراک منابع درون شبکه ای.

4.   سیاست گذاری و تنظیم ضوابط و فرایندهای خرید تجهیزات و دستگاهها بر اساس اهداف تعیین شده و ماموریت ها ی دفتر

5.   تشکیل قطب های علمی منطقه ای بر اساس ظرفیت های موجود.

6.   طراحی نظام شناسه آزمایشگاه ها و کارگاه ها، تجهیزات و دستگاه ها و کارکنان بخش آزمایشگاه ها و کارگاه ها

7.   طراحی بانک اطلاعاتی جامع شبکه های آزمایشگاهی و کارگاهی مشتمل بر اطلاعات آزمایشگاه ها و کارگاه های عضو شبکه، تجهیزات و دستگاه ها، کارکنان بخش آزمایشگاه ها و کارگاهها، و همچنین شرکتهای داخلی و خارجی فعال در زمینه تولید، واردات و تعمیر و نگهداری تجهیزات  و دستگاه ها.

8.   تحلیل وضعیت موجود و طراحی نرم افزار های لازم جهت جمع آوری و مدیریت داده های مربوط به آزمایشگاه ها و کارگاه ها و سایر اطلاعات مرتبط.

9.   سیاست گذاری و تدوین آئین نامه های مربوط به حق فنی کارکنان شبکه های آزمایشگاهی و کارگاهی

10.  برگزاری دوره های آموزشی تخصصی مرتبط جهت ارتقاء سطح دانش و مهارت کارکنان شاغل در بخش آزمایشگاه ها و کارگاه ها در داخل و خارج از کشور.

11.  برگزاری دوره های تربیت مدرس در داخل و خارج از کشور برای خود کفایی در زمینه آموزش کارکنان مراکز آزمایشگاهی و کارگاهی در سنوات آتی

12.  سیاست گذاری و  بسترسازی برای توسعه و ارتقاء آزمایشگاه های آموزشی به تخصصی و فوق تخصصی

13.  جذب هدفمند منابع انسانی متخصص و متعهد در راستای ماموریت های مرکز توسعه شبکه های آزمایشگاهی و کارگاهی

14.   افزایش تولیدات علمی و یافته های پژوهشی از طریق گسترش و ارتقاء شبکه های آزمایشگاهی و کارگاهی

15.   تنظیم تعرفه های مربوط به خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی و ابلاغ دستورالعمل های مربوطه جهت تنظیم نظام مالی شبکه

16.  حمایت از تولید تجهیزات آزمایشگاهی توسط مراکز عضو شبکه های آزمایشگاهی و کارگاهی در داخل کشور با رویکرد تجاری سازی

17.  بررسی، تحقیق و شناسایی آزمایشگاه های بین المللی و ایجاد بانک اطلاعاتی مربوطه

18.   تدوین آئین نامه ها و نظامنامه تشکیل آزمایشگاه های ملی

19.   حمایت از همکاریهای فنی اعضای شبکه های آزمایشگاهی و کارگاهی با مراکز آزمایشگاهی خارج از کشور در راستای بومی سازی و  انتقال دانش فنی

20.   ایجاد بستر لازم و بسته های حمایتی در جهت تاسیس شرکت های دانش بنیان با رویکرد تولید تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی توسط متخصصین داخلی

21.  ایجاد بانک اطلاعاتی از تجهیزات پیشرفته موجود در شبکه های آزمایشگاهی و کارگاهی

22.   ارتقاء استاندارد خدمات آزمایشگاهی تا سطح استانداردهای بین المللی از قبیل  (ISO 17025)

23.   ارتقاء سطح ایمنی و بهداشت کار در آزمایشگاه ها و کارگاه ها وفق استانداردهای ملی و بین المللی  از طریق اعمال سیاستهای نظارتی و کنترلی

24.  تشکیل کارگروه های تخصصی استاندارد و کالیبراسیون

25.   تدوین و ابلاغ آئین نامه های مربوط به کالیبراسیون تجهیزات بر اساس استانداردهای بین المللی مربوطه

26.   اطلاع رسانی از طریق تدوین و نشر کتابچه های چاپی و الکترونیکی