آموزش

معرفی

حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه مسئولیت اداره کلیه امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه را بر عهده دارد. همچنین تدوین و پیشنهاد اصول کلی در مورد برنامه های آموزشی، تنوع بخشی در بخش آموزش و نظارت بر حسن اجرای آن، تدوین آیین نامه های مختلف آموزشی با کمک مسئولین ذی ربط، ارزیابی کمیت و کیفیت فعالیت های آموزشی اعضاء هیأت علمی و دانشجویان و اداره کلیه کمیته ها و شوراهایی که به موجب آیین نامه ها و ضوابط مسئولیت آن ها به معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی محول شده است، از جمله وظایف این حوزه می باشد.

نمایش محتوا

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معاون آموزشی
معرفی کارکنان

 

نمایش محتوا

سامانه دانشجویی (سیدا)

سامانه آموزشی
تقویم آموزشی

 

نمایش محتوا

آیین نامه-بخشنامه-فرم ها و مستندات آموزشی

مستندات دانشجویی
مستندات هیات علمی و حق التدریس
چارت درسی رشته های تحصیلی

 

نمایش محتوا

کارگزینی هیات علمی

معرفی

 

نمایش محتوا

دایره امتحانات

معرفی

 


گالری تصاویر آموزش