مراکز آموزشی

معرفی

حوزه مراکز آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه مسئولیت اداره کلیه امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه را بر عهده دارد. همچنین تدوین و پیشنهاد اصول کلی در مورد برنامه های آموزشی، تنوع بخشی در بخش آموزش و نظارت بر حسن اجرای آن، تدوین آیین نامه های مختلف آموزشی با کمک مسئولین ذی ربط، ارزیابی کمیت و کیفیت فعالیت های آموزشی اعضاء هیأت علمی و دانشجویان و اداره کلیه کمیته ها و شوراهایی که به موجب آیین نامه ها و ضوابط مسئولیت آن ها به معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی محول شده است، از جمله وظایف این حوزه می باشد.

نمایش محتوا

دانشکده علوم انسانی

معرفی

 

نمایش محتوا

دانشکده فنی و مهندسی

معرفی

 

نمایش محتوا

دانشکده پرستاری و مامایی

معرفی
معرفی کارکنان

 


گالری تصاویر آموزش