دانشجویی و فرهنگی

معرفی

معاونت فرهنگی و دانشجویی:

جناب آقای دکتر غانمی

شماره تلفن مستقیم: 06153364719

تلفن داخلی: 2611

نمایش محتوا

معاونت و معرفی

معاونت

 

نمایش محتوا

امور دانشجویی

امور خوابگاه
اتوماسیون تغذیه
امور دانش آموختگان
نقل و انتقالات دانشجویی
امور مشمولین(نظام وظیفه)

 

نمایش محتوا

امور فرهنگی

کانون قرآن و عترت
ستاد اقامه نماز
کانون، تشکل و هیات های مذهبی

 

نمایش محتوا

بسیج

بسیج دانشجویی
بسیج کارکنان
بسیج اساتید