ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان رشته های پرستاری و مامایی در مقاطع کارشنلسی پیوسته و ناپیوسته 

جهت ثبت نام از روز چهرشنبه مورخ 1400/07/07 لغایت روز شنبه 1400/07/10 بصورت حضوری جهت تشکیل 

پرونده به دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان مراجعه فرمائید در ضمن عدم مراجعه در تاریخ مقرر، دانشگاه هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد.