دانشكده فني ومهندسي از سال ۱۳۷۹ در واحد  شروع به كار نموده است. سابقه فعاليت دانشكده گواه توسعه روزافزون و پيشرفت آن بوده است. هم اكنون اين دانشكده داراي ۱۱ گروه آموزشي با ۲۱ گرايش مختلف، ۴۳ رشته تحصيلي، ۱۵۰۰۰ فارغ التحصيل، ۱۰۰۰۰ دانشجو، ۱۳۰ هيأت علمي، ۱۷۰ مدرس مدعو، ۱۱۰ كارمند مي باشد. همچنين با ارائه ۲۰ مورد تأليف و ترجمه كتاب، بالغ بر ۳۰۰ مورد مقاله، بيش از ۱۵۰ مورد طرح پژوهشي، شركت در مسابقات ربوتيك و كسب مقامهاي مختلف كشوري و بين المللي، كسب مقامهاي مختلف مخترعيني از كشورهاي اتريش، مالزي توسط دانشجويان مخترع و... همه و همه بيانگر تلاش و كوشش بيدريغ تمامي مديران و مسئولاني است كه تاكنون دلسوزانه و خالصانه در راستاي گسترش دانش و تعمق بينش مبتني بر علم فعاليت نموده اند

معرفی گروه فنی مهندسی

دانشكده فني ومهندسي از سال ۱۳۷۹ در واحد  شروع به كار نموده است. سابقه فعاليت دانشكده گواه توسعه روزافزون و پيشرفت آن بوده است. هم اكنون اين دانشكده داراي ۱۱ گروه آموزشي با ۲۱ گرايش مختلف، ۴۳ رشته تحصيلي، ۱۵۰۰۰ فارغ التحصيل، ۱۰۰۰۰ دانشجو، ۱۳۰ هيأت علمي، ۱۷۰ مدرس مدعو، ۱۱۰ كارمند مي باشد. همچنين با ارائه ۲۰ مورد تأليف و ترجمه كتاب، بالغ بر ۳۰۰ مورد مقاله، بيش از ۱۵۰ مورد طرح پژوهشي، شركت در مسابقات ربوتيك و كسب مقامهاي مختلف كشوري و بين المللي، كسب مقامهاي مختلف مخترعيني از كشورهاي اتريش، مالزي توسط دانشجويان مخترع و... همه و همه بيانگر تلاش و كوشش بيدريغ تمامي مديران و مسئولاني است كه تاكنون دلسوزانه و خالصانه در راستاي گسترش دانش و تعمق بينش مبتني بر علم فعاليت نموده اند